Onderzoeksresultaten  Gebruikersacceptatietest (GAT)

Download de resultaten van TestMonitor's uitgebreide "GAT onderzoek"

Inleiding

TestMonitor peilde onlangs bij QA professionals en softwareontwikkelaars uit de hele wereld naar hun benadering van gebruikersacceptatietesten (GAT). We verzamelden daarbij ook best practices, enzovoort.

 • We stelden deze professionals talloze vragen over hun benadering van GAT, waaronder: 
 • Hoe regelmatig GAT plaatsvindt. 
 • Hoeveel eindgebruikers bij GAT zijn betrokken.
 • Hoe en wanneer hun testteams hulpmiddelen voor testbeheer gebruiken.
 • Hoe ze de kwaliteit van hun GAT beoordelen.
 • Hoe ze het best eindgebruikers erbij betrekken

Of je nu een QA-professional, testmanager, projectmanager of softwareontwikkelaar bent, of gewoon benieuwd bent naar hoe jouw werkwijze zich verhoudt tot die van anderen, in dit verslag vind je alle inzichten die je nodig hebt.

Download een PDF-versie van deze gids door dit formulier in te vullen, of scroll verder om het te lezen.

NL

Hoofdstuk 1

Overzicht van de onderzoeksresultaten

De gemeenschap van softwareontwikkelaars staat van oudsher in het teken van delen, samenwerken en innovatie stimuleren. Zo kan het vak steeds verder groeien. 
 
Deze aanpak biedt talloze voordelen voor de groei van softwareontwikkeling, en leidt tot nieuwe werkwijzen, nieuwe hulpmiddelen, nieuwe testnormen en best practices in de sector.
 
Om deze samenwerking verder te zetten, polste TestMonitor bij de gemeenschap van softwareontwikkelaars naar de manier waarop zij gebruikersacceptatietesten (GAT) benaderen. Ook wilden we inzicht krijgen waar de gangbare knelpunten zitten in de kwaliteitsborging (QA), en verzamelden we de best practices om ze met anderen te delen.
 
Het onderstaande is een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek, én van de best practices en aandachtspunten die de bevraagden wilden delen.

Hoofdstuk 2

Overzicht van de respondenten

In de herfst van 2021 ondervroeg TestMonitor professionals uit de sector van het softwaretesten, waaronder test- en QA-managers, IT-projectmanagers, ingenieurs, en ontwikkelaars.
 
Meer dan 40 mensen uit allerlei sectoren, waaronder de kleinhandel, gezondheidszorg, entertainment, financiële diensten en telecommunicatie, namen deel aan het onderzoek. Ze delen allemaal dezelfde taak, namelijk software ontwikkelen voor klanten die zich zowel binnen als buiten hun eigen bedrijf bevinden. 
 
Dit is het overzicht van de bevraagden per sector:

pie graph of respondent industry, Majority Government, banking, and healthcare.

De bevraagden vertegenwoordigen bedrijven van over de hele wereld, waaronder:
 • 68 procent uit Europa
 • 19 procent uit Noord-Amerika
 • 4 procent uit Azië
 • 4 procent uit Zuid-Amerika
 • 2 procent uit Afrika
De bevraagden zijn ook verantwoordelijk voor het testen van verschillende soorten software:
 • 51 procent van hen test mobiele toepassingen
 • 64 procent van hen test bedrijfstoepassingen
 • 74 procent van hen test web-based toepassingen
Op de vraag wat hun bedrijf ertoe aanzet om GAT te doen, merkte 70 procent op dat de tests bedoeld zijn om het allerbeste product voor hun doelgroep tot stand te brengen. Ongeveer 15 procent gebruikt de tests om feedback van eindgebruikers te verzamelen en de normen te halen.
 

Hoofdstuk 3

Structuur en aanpak van een GAT

Functioneel testen

Ondanks de toenemende aandacht voor geautomatiseerd testen, gebruiken de bevraagden nog steeds handmatige tests om de prestaties van hun software te beoordelen. Dit doen ze aan de hand van functionele tests.
 
Sterker nog, 96 procent van de bevraagden gebruikt handmatig testen om functionele tests uit te voeren. Iets minder dan de helft (49 procent) gebruikt geautomatiseerde tests ter ondersteuning van hun functionele tests.

Niet-functioneel testen

Voor niet-functionele tests voert 45 procent van de bevraagden handmatig scripts uit voor bruikbaarheidstests, belastingstests en beveiligingstests, terwijl 28 procent deze tests uitvoert met geautomatiseerde testprogramma's.

De frequentie van GAT

Opvallend was dat er grote verschillen bestonden in de regelmaat waarmee de bevraagden GAT uitvoeren tijdens hun projecten of cycli.

GAT is niet slechts één enkel ding. Het is een reeks hulpmiddelen die verschillende stappen en mijlpalen omvat.

Screen Shot 2022-02-25 at 11.10.16 AM

Van de bevraagden voert met name 66 procent minstens één keer per maand een GAT uit.

De tools die GAT mogelijk maken

 
Van de bevraagden gebruikt 43 procent gespecialiseerde testmanagementprogramma's, terwijl 23 procent uitsluitend vertrouwt op standaardprogramma's, zoals tekstverwerkers en spreadsheetsoftware. Ongeveer 30 procent van de bevraagden meldde dat hun team beide soorten software gebruikt om GAT mogelijk te maken.

Het meest omslachtige aspect van GAT

Met betrekking tot de complexiteit van een GAT, lieten de bevraagden weten dat elke fase van het testproces specifieke uitdagingen met zich meebrengt. 
 
Met name 36 procent van de bevraagden verklaarde dat het uitvoeren van de tests het meest tijdrovende aspect van hun kwaliteitsborging is, op de voet gevolgd door het opstellen van testgevallen en het plannen van testruns. 

Screen Shot 2022-02-25 at 11.11.58 AM

Ongeveer 13 procent van de bevraagden meldde dat de analyse van testresultaten en de rapportage het meeste tijd in beslag nemen.

 

Hoofdstuk 4

Samenstelling van het GAT team

Eindgebruikers erbij betrekken is een belangrijk aspect van GAT, maar de regelmaat waarmee de bevraagden dat doen varieert.
 
Op de vraag in hoeverre ze eindgebruikers betrekken bij hun GAT, reageerde iedereen verschillend:
 • 40% betrekt er altijd eindgebruikers bij
 • 15% betrekt er regelmatig eindgebruikers bij 
 • 26% betrekt er occasioneel eindgebruikers bij
 • 19% betrekt er nooit eindgebruikers bij 
Van degenen die eindgebruikers bij hun GAT betrekken, doet 75 procent dat met minder dan 10 eindgebruikers, 19 procent met tussen de 11-25 eindgebruikers, en 6 procent met meer dan 25.

 

Hoofdstuk 5

GAT resultaten

Het meest uitdagende aspect van GAT

De bevraagden lieten weten welk aspect van GAT het moeilijkst is voor hun team, en tweederde van hen zei dat dat de testontwerp- en planningsfasen zijn. De tests uitvoeren is de grootste uitdaging voor 15 procent van de bevraagden, en 19 procent meldde dat de analyse van de testresultaten hun grootste struikelblok is.

De kwaliteit van GAT

Ondanks de uitdagingen om zowel eindgebruikers te betrekken bij het ontwerpen en uitvoeren, vinden de meeste bevraagden nog steeds dat de algemene kwaliteit van hun aanpak over het algemeen doeltreffend is.
 
Van de ondervraagden gaf ongeveer 48 procent aan de kwaliteit van hun huidige GAT een zeven of hoger krijgt, waarbij een 10 zeer tevreden betekent. Ongeveer 38 procent verklaarde matig tevreden te zijn, en 11 procent beweerde zeer ontevreden te zijn. 

 

 

Hoofdstuk 6

Gedeelde Best Practices

Niet alleen deelden de bevraagden hun benadering van GAT, hun uitdagingen en de algemene tevredenheid over de testresultaten, er werd hen ook gevraagd om best practices te delen.
 
De feedback spitste zich toe op drie hoofdthema's: 
 

Het betrekken van eindgebruikers

Verscheidene bevraagden wezen erop dat het erg belangrijk is om de deelname aan de tests "voor de eindgebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken". Zij drongen er ook op aan om hen vanaf het begin bij de kwaliteitsborging te betrekken.
 
Anderen wezen op noodzaak om zoveel mogelijk van de logistiek voor het testen voor te bereiden, vooral als een deel op afstand zou worden uitgevoerd. Dit betreft onder meer de manier waarop resultaten zullen worden vastgelegd, hoe updates zullen worden doorgegeven in de teams, en welke ondersteuning beschikbaar zal zijn terwijl de testers aan het werk zijn.

GAT eenvoudig en doelgericht houden

Veel van de bevraagden benadrukten het opstellen van "duidelijke en goed omschreven acceptatiecriteria" en het "zo toegankelijk mogelijk maken van testgevallen" voor de eindgebruikers.
 
Anderen beklemtoonden het opstellen van "gedetailleerde testgevallen" en plannen, het prioriteren ervan, en het kenbaar maken van de doelstellingen aan de testers.

Het traceren en managen van issues

Vele bevraagden wezen op de noodzaak van processen en methoden om tijdens het testen aangetroffen problemen en bugs vast te leggen. Dit omvat ook de manier waarop bugs worden beoordeeld en prioriteit krijgen bij het oplossen ervan.

 

Hoofdstuk 7

Het geheel samenbrengen

Hoewel een GAT erg stressvol kan zijn, staat de juiste aanpak garant voor een effectieve en efficiënte ervaring. 
 
Met een baanbrekend programma voor testmanagement dat ontworpen is om de administratieve aspecten van het testen overzichtelijker te maken en het ontwerpen, organiseren en managen van testgevallen te vereenvoudigen, hoeft je team zich minder bezig te houden met de complexiteit van het testen en kunnen ze zich toeleggen op de resultaten.
 
Of je team nu één test of meerdere testen per project uitvoert, de resultaten geven inzicht in de daadwerkelijke kwaliteit. En met gestructureerd en eenvoudig issuemanagement zal de software niet alleen werken, maar het werk voor de eindgebruikers ondersteunen. 
 
We hopen dat je deze resultaten gebruikt om de trends in het testen beter te begrijpen en je interne testmethode gaat optimaliseren.

 

 

close chapters modal

Download een PDF-versie van deze gids voor je eigen archief of om te delen met een collega. 

Vul eenvoudig het formulier in en krijg onmiddellijk toegang tot uw eigen exemplaar van onze GAT onderzoeksresultaten.

NL